مواد اولیه

درایام قدیم بیشترمصالح فرشبافی درمحل تهیه می شده وافرادزیادی اززنان ومردان روستایی وشهری منطقه به تهیه وتولید مصالح فرشبافی اشتغال داشته اند.

پشم سفیداز گله های گوسفند درشمال کردستان تامین می شده و خرید وفروش پشم کاری پررونق بوده است.      زنان بسیاری هم در روستاها علاوه برانجام کارهای روزمره به ریسیدن پشم و تهیه الیاف وچله وپود پشمی که خود هنری  بزرگ است اشتغال داشته اند.

بیشتر گیاهان رنگزا درطبیعت منطقه افشار به وفور یافت می شد. نیل وروناس وقرمزدانه هم مثل قیچی وچاقوودفه ازتبریزوهمدان می آمده است.

چوب دارهای قالی را باغهای منطقه تامین می کرد که نجاران از چوبهای خشک شده درست می کرده اند.

امروزه بیشتر مصالح فرشبافی منطقه رااز تبریزمی آورند. چله وپود پنبه والیاف پشمی ماشین ریس که ازپنبه وپشم

مرغوب وارداتی وداخلی درکارخانه ها تولید ورنگ می شود ونیزابریشم درجه یک رنگ شده وچله ازجنس ابریشم که ازقم وکاشان تهیه می شود مصالح اصلی اکثر فرشهای افشار است.

امروزه علاوه بردارهای چوبی از دارهای آهنی هم استفاده می شود.

یکی ازمشخصه های فرش افشار بیجارمصالح خوب ومرغوب آن است.

بازدید: 3469
تماس مستقیم
تلفن : 021-55800366
فکس : 021-55632717
موبایل : 09121498146
ایمیل : Faridianbrothers@yahoo.com
نظرسنجی
نظر شما درباره وب سایت جدید شرکت چیست؟فرش بیجار
IMG_0042
IMG_0039
IMG_0022
IMG_0041
IMG_0020
IMG_0002
مشخصات فرش بیجار

  • درایام قدیم بیشترمصالح فرشبافی درمحل تهیه می شده وافرادزیادی اززنان ومردان روستایی وشهری منطقه به تهیه وتولید مصالح فرشبافی اشتغال داشته اند.  • بیجار فرشی است با تراکم بالا وپرز فشرده و نسبتا بلند که در زمره فرشهای روستایی باف ایران بشمارمیرود.گره فرشهای بیجار ترکی وخواب گره رو به پایین وسمت راست فرش است ودرشهرها وروستاهای مختلف منطقه به صورت لول – نیم لول وتخت بافته می شود.  • یکی از مشخصه های فرش افشار بیجار رنگهای گرم - زنده وشاد آن است.تضاد دررنگهای بکاررفته را بافنده افشاری ازفرهنگ وطبیعت محل زندگی خود الهام گرفته است. رنگبندی فرشهای بیجار قدیمی با رنگ لباسهای الوان  محلی وطبیعت رنگارنگ آذربایجان وکردستان همخوانی دارد.  • درزمانهای خیلی دور بافنده افشاری طرح قالی را بااستعداد وذهنیت خود همزمان با بافت قالی خلق می کرد. گاه حوادثی تلخ وشیرین درطول مدت بافت فرش اتفاق می افتاد وسبب می شد طرح ورنگ آمیزی ابتدا وانتهای فرش تفاوتی فاحش داشته باشد.