بافت

 

بیجار فرشی است با تراکم بالا وپرز فشرده و نسبتا بلند که در زمره فرشهای روستایی باف ایران بشمارمیرود.گره فرشهای بیجار ترکی وخواب گره رو به پایین وسمت راست فرش است ودرشهرها وروستاهای مختلف منطقه به صورت لول – نیم لول وتخت بافته می شود.

تکنیک بافت- طرح- رجشمار و رنگ آمیزی درمناطق مختلف متفاوت است وبه دو صورت گره با انگشت وگره باقلاب بافته می شود.درمناطق افشار تکاب وبیجارودیواندره  گره زدن الیاف وپود دهی قالی به کمک انگشتان دست است وبافنده  پس ازاتمام گره ها در هررج ابتدا پود زیر را ازمیان تارها ردکرده باوسیله ای به نام دفه با شدت کمی می کوبد سپس پود رو را که نخی نازک است با کمک دفه ای کوچک بصورت مارپیچ دور تارها پیچیده وبر روی گره ها می خواباند. بعد طنابی که ترکها (باسترق) وکردها (سرپو) می نامند ازبین تارها عبور داده با دفه ای بزرگ به شدت می کوبد و باسترق یا سرپو را برمی دارد. وشیرازه رادر حین بافت می پیچد. ضربات سنگین دفه باعث فشرده شدن گره ها وپودها به هم شده وبافته ای با استحکام واستقامت زیاد خلق می شود.

درمناطق بوکان و سقزالیاف پشم وابریشم باکمک قلاب گره زده می شود وپودها با وسیله ای سیخ مانند که شیش نام داردبرروی هر رج قرارمی گیرد وبزرگی وشدت ضربات دفه کمتر از منطقه افشاروبیجار است به همین دلیل شکستگی طرحها که سابقا درفرشهای بیجار بسیار دیده می شد کمتر است واکثر نقشه ها گلدار وفرشهای گرد با این روش بافته می شود وشیرازه پس از اتمام بافت قالی پیچیده می شود.

بازدید: 4556
تماس مستقیم
تلفن : 021-55800366
فکس : 021-55632717
موبایل : 09121498146
ایمیل : Faridianbrothers@yahoo.com
نظرسنجی
نظر شما درباره وب سایت جدید شرکت چیست؟فرش بیجار
IMG_0039
IMG_0041
IMG_0042
IMG_0022
IMG_0002
IMG_0020
مشخصات فرش بیجار

  • بیجار فرشی است با تراکم بالا وپرز فشرده و نسبتا بلند که در زمره فرشهای روستایی باف ایران بشمارمیرود.گره فرشهای بیجار ترکی وخواب گره رو به پایین وسمت راست فرش است ودرشهرها وروستاهای مختلف منطقه به صورت لول – نیم لول وتخت بافته می شود.  • درزمانهای خیلی دور بافنده افشاری طرح قالی را بااستعداد وذهنیت خود همزمان با بافت قالی خلق می کرد. گاه حوادثی تلخ وشیرین درطول مدت بافت فرش اتفاق می افتاد وسبب می شد طرح ورنگ آمیزی ابتدا وانتهای فرش تفاوتی فاحش داشته باشد.  • یکی از مشخصه های فرش افشار بیجار رنگهای گرم - زنده وشاد آن است.تضاد دررنگهای بکاررفته را بافنده افشاری ازفرهنگ وطبیعت محل زندگی خود الهام گرفته است. رنگبندی فرشهای بیجار قدیمی با رنگ لباسهای الوان  محلی وطبیعت رنگارنگ آذربایجان وکردستان همخوانی دارد.  • درایام قدیم بیشترمصالح فرشبافی درمحل تهیه می شده وافرادزیادی اززنان ومردان روستایی وشهری منطقه به تهیه وتولید مصالح فرشبافی اشتغال داشته اند.