طرح

درزمانهای خیلی دور بافنده افشاری طرح قالی را بااستعداد وذهنیت خود همزمان با بافت قالی خلق می کرد.

گاه حوادثی تلخ وشیرین درطول مدت بافت فرش اتفاق می افتاد وسبب می شد طرح ورنگ آمیزی ابتدا وانتهای فرش تفاوتی فاحش داشته باشد.

درواقع طرحها زاییده فرهنگ ورسوم وباورهای ملی ومذهبی مردم منطقه بوده است.

بتدریج طرحهای ذهنی بر تکه فرشهایی که (اورنک) نامیده می شد بافته شده وماندگار شد.

اورنکها خانه به خانه وروستا به روستا بین بافندگان دست به دست میشد وبتدریج اعمال نظروایده های مختلف اورنکها  رابه تکامل رساند . بعضی ازاین اورنکها امروزه بعنوان شاهکارهای بی نظیر هنری نگهداری میشوند.

 طبیعی است که این طرحها (اورنکها) به نسبت فاصله روستاها ورسوم محلی وباورهای طایفه ای متفاوت بود وهرروستا وطایفه طرح خاص خودرامی بافت. این اورنکها به نام روستای محل بافت یا شخص طراح یا بافنده اورنکویا موضوعی که ایده طرح از آن اقتباس میشده شهرت یافت.

بعدها اورنکها برروی کاغذهای شطرنجی طراحی شد وتبادل طرحها والگو پذیری ازنقشه های مناطق دیگر طرحهایجدیدتر ومتفاوتی بوجود آورد.

از طرحهای مشهور افشار میتوان به : قوشخانه- مران- همپا- آغبلاغ- چراغتپه و....که نام روستاهای محل بافت هستندیا حاج قهرمان خانی- میناخانی- خانم جیران و....که نام طراح هستند ویا نقشه های شکارگاه- زیرخاکی- گلفرنگ -مرغ آتشخوار- شاه عباسی افشار- بته (بوته)و...که نام موضوع طرح هستند اشاره کرد.

طرحهای منطقه بیجار بیشتر دسته گلهایی زیبا بارنگهای شاد قرمز- صورتی-آبی وزرد بصورت افشان یالچک ترنجبا اسلیم های قشنگ واکثرا درزمینه های کرم لاکی وسورمه ای راشامل می شود.

رایج ترین طرحهای افشار که امروزه بافته می شود عبارتند از : ماهی با لچک ترنج قوشخانه - ماهی با لچک ترنجمران - ساده ماهی - شاه عباسی- گلفرنگ افشان - گلفرنگ با لچک ترنج مران - شکارگاه - دسته گل وغیره طرحهای جدید دیگری که بیشتر ترکیبی از نقشه های سایر مناطق ونقشه های افشاری است بافته می شوند که مورد استقبال زیادی قرار گرفته است

  

 

بازدید: 6001
تماس مستقیم
تلفن : 021-55800366
فکس : 021-55632717
موبایل : 09121498146
ایمیل : Faridianbrothers@yahoo.com
نظرسنجی
نظر شما درباره وب سایت جدید شرکت چیست؟



فرش بیجار
IMG_0041
IMG_0042
IMG_0022
IMG_0002
IMG_0039
IMG_0020
مشخصات فرش بیجار

  • بیجار فرشی است با تراکم بالا وپرز فشرده و نسبتا بلند که در زمره فرشهای روستایی باف ایران بشمارمیرود.گره فرشهای بیجار ترکی وخواب گره رو به پایین وسمت راست فرش است ودرشهرها وروستاهای مختلف منطقه به صورت لول – نیم لول وتخت بافته می شود.



  • درزمانهای خیلی دور بافنده افشاری طرح قالی را بااستعداد وذهنیت خود همزمان با بافت قالی خلق می کرد. گاه حوادثی تلخ وشیرین درطول مدت بافت فرش اتفاق می افتاد وسبب می شد طرح ورنگ آمیزی ابتدا وانتهای فرش تفاوتی فاحش داشته باشد.



  • یکی از مشخصه های فرش افشار بیجار رنگهای گرم - زنده وشاد آن است.تضاد دررنگهای بکاررفته را بافنده افشاری ازفرهنگ وطبیعت محل زندگی خود الهام گرفته است. رنگبندی فرشهای بیجار قدیمی با رنگ لباسهای الوان  محلی وطبیعت رنگارنگ آذربایجان وکردستان همخوانی دارد.



  • درایام قدیم بیشترمصالح فرشبافی درمحل تهیه می شده وافرادزیادی اززنان ومردان روستایی وشهری منطقه به تهیه وتولید مصالح فرشبافی اشتغال داشته اند.